English version >

Coronavirus.

Wij volgen – zoals altijd wanneer het gaat om veiligheidsvraagstukken – de adviezen van de autoriteiten op het desbetreffende gebied. In dit geval is dat het RIVM.  

Op deze informatiepagina vind je een lijst met veelgestelde vragen. Heb je een andere vraag? Stel deze dan via een e-mail aan klantadvies@korein.nl


 
Status 25-05-2020 11.00 uur: 

Vanaf 8 juni: kinderopvang volledig open.

Wij blijven hierbij in alle gevallen de adviezen van de overheid en het RIVM volgen. 

Tot 8 juni: huidige maatregelen en noodopvang

Tot aan de volledige openstelling blijven de huidige maatregelen gelden. Kinderen die naar de dagopvang en peuterwerk gaan zijn welkom op de afgesproken contractdagen.

Voor de buitenschoolse opvang (bso) geldt dat kinderen tot en met 12 jaar welkom zijn op de dagen dat zij naar school gaan, met een maximum van het aantal contractdagen in de week.

Vanaf 8 juni: reguliere opvang.
Vanaf 8 juni bieden wij onze opvang aan volgens de afspraken in uw reguliere contract. Dit geldt voor dagopvang, peuterwerk en de buitenschoolse opvang (vso en bso).

Noodopvang.
Op 8 juni stopt de noodopvang overdag, dit geldt ook voor de noodopvang van kwetsbare kinderen. Noodopvang in de avonden, nachten en in het weekend is alleen open voor ouders die in de zorg werken. Heb je toch behoefte aan extra noodopvang en kom je hiervoor in aanmerking? Neem contact op met je locatiemanager, dan bekijken we samen de mogelijkheden.

Vraag en Antwoord

1. ALGEMEEN

Op welke websites vind ik meer algemene informatie? 


2. PRAKTISCH
In alle gevallen: klachtenvrij
We volgen hiervoor de thuisblijfregels gezondheid kinderen volgens de richtlijnen van het RIVM. Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:  

  • Kinderen met de volgende klachten blijven thuis: neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen, benauwdheid of verhoging tot 38 graden Celsius.   
  • Kinderen met koorts boven 38 graden Celsius blijven thuis.  
  • Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben.  
  • Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven de 38 graden Celsius en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis.  
  • Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang.  
  • Als iemand in het huishouden van de kinderen positief is getest op corona, moeten kinderen 14 dagen thuisblijven na het laatste contact met de patiënt. Diegene blijft in isolatie totdat hij of zij 24 uur klachtenvrij is. 
  • Kinderen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s). 

Hoe gaan we om met kinderen die chronische klachten/ hooikoorts hebben?
Voor kinderen met chronische verkoudheid en luchtwegklachten/ hooikoorts e.d. is de RIVM-richtlijn versoepeld. Neem contact op met de mentor van uw kind voor meer informatie.

Bieden we vanaf 11 mei VSO-BSO als de school een studie- of vakantiedag heeft?   
Nee, de vso/bso is alleen open op de dag dat kinderen aansluitend ook naar school gaan, met het maximum van het aantal contractdagen en voor extra noodopvang. Tijdens een studie- of vakantiedag wordt er geen onderwijs aangeboden, dus is er geen vso/bso.

Na 8 juni gelden de reguliere regels van voor corona-periode.

Het is wel mogelijk om een aanvraag voor noodopvang te doen. Noodopvang is er alleen voor kinderen waar opvang thuis niet mogelijk is en van wie ten minste één ouder werkzaam is in een cruciale beroepsgroep. Wij bieden deze opvang binnen de reguliere openingstijden van de dagopvang en de bso. Voor afwijkende tijden (na 18.30 uur of voor 7.30 uur) zijn er in overleg mogelijkheden.

Waar kan mijn kind terecht voor BSO wanneer de locatie niet open is voor school? 
Tot 8 juni kan er in overleg met de locatie gebruik gemaakt worden van bso op een andere locatie wanneer de betreffende locatie op die dag niet open is.

Kan ik vanaf 11 mei ook weer gebruik maken van speelinloop?
Per 1 september start de Spelinloop weer.

Mijn kind zou nu komen wennen. Gaat dit door?  
Ja, de wendagen gaan weer door. Natuurlijk wel conform de RIVM-richtlijnen en altijd in overleg met de locatie.


Zijn er feesten en wordt er getrakteerd op de locaties? 
Zolang de RIVM-richtlijnen gelden, wordt er op onze locaties geen feesten gehouden en niet getrakteerd. Niet voor verjaardagen, geboortes, afscheid, zomerfeest e.d. Hiertoe is besloten om de kans om besmetting te verkleinen. Verjaardagen kunnen op de groep worden gevierd, maar zonder traktaties (hieronder vallen ook zowel de eetbare als de niet-eetbare traktaties). 

Wanneer start de zwemlesservice en kapperservice weer?
Op 8 juni starten zowel de zwemlessen als de kapperservice weer. De kosten vanaf 16 maart tot 8 juni voor zwemlessen worden gecrediteerd/facturatie is stopgezet.

Mijn kind maakt gebruik van de warme-maaltijd-service. Wat gebeurt daar nu mee? 
Vanaf 8 juni starten wij weer met de warme-maaltijd-service. De kosten van de voorgaande periode zijn niet gefactureerd, of deze zijn inmiddels teruggestort.


3. NOODOPVANG

Zijn de locaties open voor noodopvang?  
Tot 8 juni blijven onze locaties geopend voor noodopvang van kinderen die klachtenvrij zijn en waarvan tenminste één ouder werkzaam is in een cruciale beroepsgroep.  
Vanaf 8 juni is er alleen noodopvang in de avonden, nachten en in het weekend. Noodopvang is alleen voor ouders die in de zorg werken.  

Is er ook nog noodopvang voor ouders uit cruciale beroepsgroep met/zonder contract? 
Voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen met een kwetsbare thuissituatie loopt de noodopvang door. Op de dagen dat zij niet zijn ingedeeld om naar school (en aansluitend naar de BSO) te gaan, kunnen zij tijdens de reguliere schooltijden op school terecht voor de noodopvang en buiten de reguliere schooltijden op de BSO (tenzij hier lokaal door gemeenten, scholen en opvanglocaties andere afspraken over zijn gemaakt). Voor ’s avonds, ’s nachts en in het weekend blijft de 24/7 noodopvang beschikbaar.  
Zie ook de informatie van de Rijksoverheid 

Moet ik mijn kind afmelden als hij of zij niet komt? 
Graag. Wanneer je kind niet naar de kinderopvang komt, vragen wij je je kind af te melden via het ouderportaal

4. FINANCIEEL
Krijg ik mijn geld terug van de uren dat ik geen gebruik maak van de kinderopvang?  
De Rijksoverheid schrijft daar op dit moment het volgende over: 

Alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, komen in aanmerking voor de vergoeding die uitbetaald wordt door de Rijksoverheid. Daarbij gaat het zowel om ouders die geen gebruik maken van de noodopvang als ouders met een cruciaal beroep die hun kinderen naar de noodopvang brengen. Aan het gebruik van noodopvang zijn namelijk geen kosten verbonden.

Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, maar gebruik maken van een gesubsidieerd aanbod van de gemeenten krijgen de eigen bijdrage via de gemeente vergoed. Dit geldt vooral voor ouders met een sociaal-medische indicatie en voor ouders waarvan de kinderen deelnemen aan voorschoolse educatie of kortdurend peuteraanbod (peuterspeelzaal).

In de maand juni, uiterlijk juli, zal de vergoeding uitgekeerd worden. Mocht het in het kader van de Coronamaatregelen nodig zijn dat de kinderopvang langer gesloten blijft, dan kan de periode waarover de vergoeding berekend wordt, verlengd worden. Dan kan het iets langer duren voordat de eenmalige uitkering wordt betaald en volgt betaling in juli. Aan gebruik van noodopvang zijn geen extra kosten verbonden.

Ouders die de kinderopvang door blijven betalen gedurende de sluitingsperiode, krijgen de vergoeding vanzelf via de Sociale Verzekeringsbank terug.

Bekijk hier de informatie van de Rijksoverheid.


Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van ouders compenseren?  

De Rijksoverheid schrijft daar op dit moment het volgende over: 

Om de vergoeding zo snel mogelijk uit te betalen, is gekozen voor een eenvoudige regeling op basis van beschikbare gegevens bij de Belastingdienst, zonder dat ouders formulieren hoeven in te vullen. Om voor de zomer tot betaling over te kunnen gaan is gekozen voor de peildatum 6 april. Ouders krijgen de vergoeding op basis van de gegevens die op dat moment bekend zijn bij de Belastingdienst, zoals het aantal kinderen, het aantal opvanguren en het verzamelinkomen. De Belastingdienst geeft dit door aan de Sociale Verzekeringsbank en die keert vervolgens het bedrag in de maanden juni, uiterlijk juli, rechtstreeks aan de ouders uit.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Voor wie is de compensatie bedoeld?  
Alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, komen in aanmerking voor de vergoeding die uitbetaald wordt door de Rijksoverheid. Daarbij gaat het zowel om ouders die geen gebruik maken van de noodopvang als ouders met een cruciaal beroep die hun kinderen naar de noodopvang brengen. Aan het gebruik van noodopvang zijn namelijk geen kosten verbonden.

Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, maar gebruik maken van een gesubsidieerd aanbod van de gemeenten krijgen de eigen bijdrage via de opvangorganisatie vergoed. Dit geldt vooral voor ouders met een sociaal-medische indicatie en voor ouders waarvan de kinderen deelnemen aan voorschoolse educatie of kortdurend peuteraanbod (peuterspeelzaal).

School past de schooltijden aan, wat betekent dat voor mij? Wie gaat de extra kosten betalen? 
De BSO is open op reguliere tijden, zoals in uw contract vermeld. Als een school de schooltijden wil aanpassen, dan is het (ook in de situatie na 8 juni) van belang dat scholen en BSO’s afspraken maken over de aansluiting tussen school en de BSO. 
Als een school kiest voor aangepaste schooltijden, dan kan die school de tijd overbruggen voor de opvang van de kinderen tot de reguliere BSO-tijd. Mocht de BSO kinderen eerder kunnen ophalen, dan kan de BSO de extra opvanguren in rekening brengen bij de ouders. Dit betekent dat het contract, dat de ouder met de BSO heeft, moet worden aangepast. Ouders moeten wel instemmen met een contractuitbreiding en een wijzing doorgeven bij de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag.  


Wanneer kan ik de vergoeding verwachten? 
In de maand juni, uiterlijk juli, zal de vergoeding uitgekeerd worden. Mocht het in het kader van de coronamaatregelen nodig zijn dat de kinderopvang langer (gedeeltelijk) gesloten blijft, dan kan de periode waarover de vergoeding berekend wordt, verlengd worden.  


Hoeveel vergoeding kan ik verwachten? 
De hoogte van de vergoeding benadert de eigen bijdrage zoveel mogelijk. De Rijksoverheid vergoedt het deel tot de wettelijk vastgelegde maximum uurprijs (€ 8,17 voor kinderdagopvang, € 7,02 voor buitenschoolse opvang en € 6,27 voor gastouderopvang). De vergoeding hangt verder af van een aantal gegevens die op peildatum 6 april bij de Belastingdienst/Toeslagen bekend zijn: het aantal kinderen dat gebruik maakt van kinderopvang, het aantal uren kinderopvang en de hoogte van het verzamelinkomen. Hierdoor kan het zijn dat de compensatie enigszins afwijkt van de daadwerkelijk betaalde eigen bijdrage. 


Ik heb meer kinderopvang betaald dan dat ik terug krijg, hoe zit dat? 
Omdat de betalingen gebaseerd zijn op de gegevens die bekend zijn op 6 april, kan het zijn dat er sprake is van verschillen. De overheid vraagt begrip voor kleine afwijkingen in de uiteindelijke betaling. 
Het kan zijn dat ouders voor die datum bepaalde wijzigingen, zoals meer uren opvang, nog niet hadden doorgegeven. Afhankelijk van het aantal uur opvang (meer of minder uren dan voorheen), zouden zij bijvoorbeeld een hogere of lagere kinderopvangtoeslag hebben ontvangen. Dit kan mogelijk leiden tot een verschil in wat u betaald heeft aan eigen bijdrage en wat u straks ontvangt. 
Bij grote verschillen is er de mogelijkheid om een herziening aan te vragen of van de bezwaar- en beroepsprocedure gebruik te maken. 
Daarnaast geldt de vergoeding van de overheid tot de maximum uurprijs. Als u een tarief betaalt dat hoger ligt, dan krijgt u dat deel terug van de kinderopvang. Wij betalen het bedrag boven de maximale uurprijs aan u terug. Wij rekenen dit over de periode van 16 maart tot en met 7 juni. 

Moet ik alle kosten blijven betalen aan de kinderopvang?
Ja. Ouders die de factuur voor de kinderopvang betalen krijgen de eigen bijdrage door de rijksoverheid vergoed zolang het maatregelenpakket met betrekking tot kinderopvang en scholen voortduurt. Wanneer u de factuur blijft betalen bent u verzekerd van de vertrouwde plek op de kinderopvang en blijft u kinderopvangtoeslag ontvangen.

 

Krijg ik ruiluren voor de dagen dat ik mijn kind heb afgemeld en blijven de spelregels rondom ruilen van kracht? 
De compensatieregelingen die de overheid heeft ingezet gelden vanaf 16 maart 2020; het moment dat onze locaties alleen nog noodopvang konden aanbieden. Vanaf die datum worden uw kosten voor kinderopvang dus door de overheid gecompenseerd. Dit betekent dat er vanaf 16 maart geen ruiluren opgebouwd worden tot het moment dat de compensatieregeling vanuit de overheid stopt.

Vanaf 8 juni is de opvang weer regulier open en kunnen weer ruiluren opgebouwd worden.


Heb je nog andere vragen?
Heb je een vraag die ondanks deze informatie nog niet is beantwoord? Stel deze dan via een e-mail aan klantadvies@korein.nl.