English version >

Coronavirus.

Wij volgen – zoals altijd wanneer het gaat om veiligheidsvraagstukken – de adviezen van de autoriteiten op het desbetreffende gebied. In dit geval is dat het RIVM.  

Status 25-02-2021 10.30 uur: 

Dagopvang en peuterwerk open. Bso gesloten.

De overheid heeft op 23 februari bekendgemaakt dat de buitenschoolse opvang (bso) gesloten blijft tot 15 maart. De dagopvang en het peuterwerk blijven geopend.

Bso blijft gesloten
De overheid heeft besloten dat de bso (vso en nso) voorlopig nog gesloten blijft. De reden hiervoor is dat de groepen kinderen op de bso niet hetzelfde zijn als die op school. Openen van bso zou daarom mogelijk tot extra besmettingen leiden.

Tussenschoolse opvang (tso)
In het belang van de veiligheid, gezondheid en het volgen van de landelijke kinderopvangrichtlijnen zien wij helaas geen mogelijkheden voor het bieden van tso.

Noodopvang bso
De bso blijft noodopvang bieden voor kinderen van wie een of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep en voor kinderen in een kwetsbare positie. Noodopvang op de bso vindt plaats tijdens de normale openingstijden van de locatie. De school is verantwoordelijk voor een goede aansluiting op de bso en maakt hierover afspraken met de bso-locatie.

Maakte u al gebruik van noodopvang? Dan verlengen wij uw afspraken zolang de lockdown duurt. Wilt u hierin iets veranderen? Neem dan contact op met uw locatie.

Maakte u nog geen gebruik van noodopvang, maar wilt u dat wel gaan doen? Neem ook dan contact op met uw locatie. Na aanmelding zullen de ‘reguliere contractdagen’ in het systeem verwerkt worden als noodopvang.

Dagopvang en peuterwerk open
Alle kinderen van de dagopvang en het peuterwerk zijn van harte welkom op de contractdagen die we met u hebben afgesproken. Wij bieden geen noodopvang meer in de dagopvang en het peuterwerk. Komt uw kind niet, meld het dan af via het ouderportaal.

Beslisboom wel/niet naar de opvang
In alle gevallen geldt uiteraard dat uw kind alleen naar de opvang kan komen als het klachtenvrij is. Met de beslisboom van BOinK kunt u beoordelen of uw kind naar de kinderopvang mag. Bekijk deze goed voordat u uw kind naar de opvang brengt. Want als iemand uit de groep corona krijgt, moet mogelijk de hele groep in quarantaine. Dit heeft grote gevolgen voor de kinderen, voor u en andere ouders en voor onze medewerkers.

Ruilen
Ruilen blijft – binnen de regels – mogelijk. Omdat wij ons echter ook aan de coronarichtlijnen moeten houden, zijn de ruilmogelijkheden zeer beperkt.

Tegemoetkoming voor de eigen bijdrage.
De tegemoetkoming die u krijgt als uw kind gebruikmaakt van bso loopt door. Kijk voor meer informatie over compensatie en de voorwaarden op de site van de overheid. Zodra bekend is wanneer en hoe u de compensatie ontvangt, informeren wij u hierover.
De eigen bijdrage die u betaalt voor de bso is hoger dan de maximumvergoeding die de overheid compenseert. Het deel van de bijdrage boven die maximumvergoeding krijgt u via ons vergoed. Ook hierover krijgt u op een later moment bericht.

Samen krijgen we corona onder controle
Hieronder leest u wat wij doen en wat u kunt doen.
Wat wij doen:

  • We beperken het aantal contacten per kind en per medewerker zoveel mogelijk.
  • We blijven kritisch kijken naar de grootte van de groepen.

 Wat u kunt doen:

  • Houd 1,5 meter afstand.
  • Houd het breng- en haalmoment kort.
  • Breng en haal uw kind alleen.
  • Volg de looproute.
  • Blijf zoveel mogelijk buiten. Moet u toch naar binnen? Draag dan een mondkapje.

Vraag en Antwoord

1. ALGEMEEN

Op welke websites vind ik meer algemene informatie? 


2. PRAKTISCH

Thuisblijfregels kinderen. 
De branchevereniging BOINK heeft in samenwerking met onder andere het RIVM een beslisboom gemaakt. Deze gebruiken wij als leidraad. Met de beslisboom kunnen ouders beoordelen of een kind wel of niet naar de kinderopvang mag.

De laatste versie van de beslisboom is te downloaden op de BOINK-website.

Bekijk de beslisboom goed voordat u uw kind naar de opvang brengt. Want als iemand uit de groep corona krijgt, moet mogelijk de hele groep in quarantaine. Dit heeft grote gevolgen voor de kinderen, voor u en andere ouders en voor onze medewerkers.

Door de aanscherping van het bron- en contactonderzoek en quarantainebeleid voor kinderen, kan het de komende tijd vaker voorkomen dat (delen van) groepen in thuisquarantaine gaan. Moet ik de opvangkosten blijven doorbetalen tijdens de quarantaineperiode?

Voor alle betrokkenen geldt natuurlijk dat niemand het leuk vindt als de kinderen niet naar de opvang kunnen komen. Om wat voor reden dan ook. Als een (deel van een) groep op een van onze locaties onverhoopt toch in thuisquarantaine moet, dan verzoeken wij ouders om de facturen te blijven doorbetalen.

Reden hiervoor is dat in het geval van quarantaine van een (deel van een) groep onze locatie gewoon open is. De opvang zou daarmee gewoon geleverd worden, als er geen sprake was van quarantaine.

Deze situatie is dus anders dan bij de volledige sluiting tijdens de lock-down-periodes (die nu nog voor bso’s geldt). Tijdens die door de overheid gedwongen sluiting kónden wij de overeengekomen opvang niet leveren omdat onze locaties gesloten waren. Dit werd met de compensatieregeling van de overheid opgelost. De overheid heeft nog niet bekendgemaakt of er ook voor quarantainesituaties een tegemoetkoming komt voor de kosten. Wanneer dit zo is zullen wij u hierover informeren.

De kinderopvangtoeslag loopt voor u gewoon door indien u de facturen betaalt.

Wij doen er -samen met u- alles aan om locaties open te houden en het risico op besmettingen zo laag mogelijk te houden. Zodat we uw kinderen kunnen blijven ontvangen op onze locaties.

Ik heb in 2020 minder uren per maand kunnen werken dan verwacht. Heeft dat gevolgen voor de berekening van mijn kinderopvangtoeslag?

Ouders die minder uren per maand konden werken dan verwacht, krijgen in 2020 gewoon toeslag voor de opvanguren die zij hebben doorbetaald.

Hiervoor heeft de overheid het aantal uren waarvoor ouders kinderopvangtoeslag kunnen krijgen voor toeslagjaar 2020 verruimd. Met deze maatregel wordt voorkomen dat ouders die als gevolg van de coronacrisis minder uren hebben gewerkt in de problemen komen. Meer informatie hierover vind je op deze website van de overheid.

Waarom sturen jullie kindgegevens naar de GGD voor bron- en contactonderzoek zonder expliciete toestemming van de ouders/verzorgers?

De GGD heeft een wettelijke taak om bij een besmetting met het coronavirus een bron- en contactonderzoek uit te voeren. Dit is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid. Hoe de GGD dit onderzoek moet uitvoeren, is uitgewerkt in het RIVM-protocol voor bron- en contactonderzoek. De GGD is verplicht om volgens het protocol te werken. Op basis van dat protocol is onze organisatie verplicht hieraan mee te werken.

Behalve dat onze organisatie verplicht is mee te werken aan het bron- en contactonderzoek, hebben wij als organisatie de verantwoordelijkheid om zorgvuldig en snel te handelen om de verspreiding van het virus in de organisatie te beperken. Dit moeten wij doen omdat de gezondheid van onze medewerkers en kinderen in het gedrang is (gerechtvaardigd belang op basis van de AVG). Wij hebben een afweging gemaakt tussen enerzijds ‘de privacy van de kindgegevens’ en anderzijds ‘het maatschappelijk en organisatiebelang om verspreiding van het virus te beperken’. Daarbij weegt voor ons het maatschappelijk en organisatiebelang op dit moment het zwaarst.

In de praktijk betekent het dat wij alleen namen en telefoonnummers doorgeven aan de GGD van kinderen die op specifieke dagen aanwezig waren. Deze informatie wordt beveiligd verzonden. Wanneer wij vooraf toestemming zouden vragen, duurt het te lang voordat de GGD onze informatie ontvangt. Bovendien lopen andere kinderen en medewerkers risico op besmetting als de toestemming niet wordt gegeven. Daarom heeft de wetgever andere mogelijkheden geboden (gerechtvaardigd belang en wettelijke plicht) waar wij ons op mogen baseren.

Heeft u na het lezen nog vragen, stuur dan een mail naar privacy@wijzijnjong.nl. Onze Privacy Officer of Functionaris Gegevensbescherming zullen uw vraag beantwoorden.

Heb je nog andere vragen?
Heb je een vraag die ondanks deze informatie nog niet is beantwoord? Stel deze dan via een e-mail aan klantadvies@korein.nl.